Lokomotive V36

Digitalbilder - Deutschland - Dieseltraktion

Hoyaer Eisenbahn - Lokomotive V36 005 im Bahnhof Thedinghausen Hoyaer Eisenbahn - Lokomotive V36 005 beim Umsetzen im Bahnhof Thedinghausen Hoyaer Eisenbahn - Lokomotive V36 005 beim Umsetzen im Bahnhof Thedinghausen Hoyaer Eisenbahn - Lokomotive V36 005 bei der Einfahrt in den Bahnhof Thedinghausen Hoyaer Eisenbahn - Lokomotive V36 005 bei der Einfahrt in den Bahnhof Thedinghausen

Hoyaer Eisenbahn

Lokomotive V36 005 bei der Einfahrt in den Bahnhof Thedinghausen